Հանրային քաղաքականություն և զարգացման խորհրդատվություն

 
shadow
 
Մենք օգնում ենք հանրային ոլորտի կազմակերպություններին արդյունավետ նախագծել, իրականացնել և գնահատել զարգացման ռազմավարություններ` առանցքային սոցիալական և տնտեսական խնդիրները հասցեագրելու համար: Մենք ձգտում ենք հարմարեցնել համաշխարհային լավագույն փորձը տեղական համատեքստի` այդ նախաձեռնություններն առավել արդյունավետ դարձնելու համար: Մեր խորհրդատվությունն օժանդակում է հանրային քաղաքականություն իրականացնողների բարձրագույն օղակին` փաստերի վրա հիմնված և դեպի ազդեցությունը կողմնորոշված որոշումներ կայացնելու հարցում: Մենք ներդնում ենք մասնավոր ոլորտի մեր լավագույն փորձը զարգացման քաղաքականությունների մշակման մեջ` տևական փոփոխությունների և նպատակների, ինչպես նաև գործողությունների փոխհամաձայնեցվածության հասնելու համար: 
Մենք աշխատել ենք նախարարությունների, պետական գործակալությունների, միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների հետ տնտեսական զարգացման, նորարարությունների, արտահանման խթանման, օտարերկրյա ներդրումների, գիտության և կրթության, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացման բնագավառներում: 

Ծառայություններ

  • Մրցունակության և տնտեսական աճի վերլուծություն: 
  • Քլասթերային և ոլորտային վերլուծության և զարգացման աշխատանքներ: 
  • Կառավարությանը, միջազգային և այլ օժանդակող կազմակերպություններին ոլորտների զարգացման քաղաքականությունների մշակման և միջամտությունների հարցերում օժանդակություն: 
  • Տնտեսական քաղաքականության մշակում և շահերի ներկայացում:
  • Մոնիթորինգի և գնահատման համակարգերի մշակում, խոշորամասշտաբ ոչ առևտրային նախագծերի ազդեցության գնահատում: 
 

Աշխատանքի օրինակներ

Կրթության և գիտության ոլորտում Հայաստանի առաջանցիկ ձեռքբերումների և նորարարական նախաձեռնությունների զեկույց (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն)

http://evconsulting.com/sites/default/files/gallery/medium_BUILDING%20COMPETITIVE%20EDUCATION%20%20IN%20ARMENIAsmall_001.png«Ի-Վի Քոնսալթինգը» զեկույցը պատրաստել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պատվերով 2015թ. մայիսին Երևանում կայացած Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի նախարարական գագաթաժողովի և Բոլոնիայի քաղաքականության 4-րդ ֆորումին ընդառաջ: Զեկույցը ներկայացնում է ընդգրկուն տեղեկատվություն Հայաստանի կրթության և գիտության ոլորտի նորարարական նախաձեռնությունների և շոշափելի ձեռքբերումների և մասին:Զեկույցը վեր է հանում ռազմավարական նախաձեռնությունների միջոցով հանրակրթության որակի բարելավումը, նախնական և միջին մասնագիտական կրթության բարելավումները, նորարար կրթական միջավայրերը: Զեկույցը նաև ընդգծում է բարձրագույն կրթության մրցունակության և միջազգայնացման խթանումը, գիտահետազոտական ենթակառուցվածքները և կրթության մեջ նորարարության խթանումը, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության մեջ շարժունակության զարգացումը: Կարդացեք անգլերեն տարբերակը ամբողջությամբ>>

«Էլեկտրոնային հասարակության եւ մրցունակության համար նորարարության» ծրագրի մոնիթորինգի, գնահատման համակարգի և ազդեցության գնահատման մշակում (ՀԲ, ՁԻՀ)

Ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման գործառնական ցուցանիշների համակարգի մշակում, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության և հասարակության վրա վերջինիս հնարավոր սոցիալական և տնտեսական ազդեցության գնահատում:

Ճարտարագիտական նախագծման ոլորտի հետազոտություն և իրագործելիության ուսումնասիրություն (ՀԲ, ՁԻՀ)

Հետազոտությունը գնահատում է ճարտարագիտական ծառայությունների զարգացման ներուժը համաշխարհային շուկայի զարգացման միտումների ներքո, նույնականացնում է ընկերությունների կարիքներն ու տրամադրում է ռազմավարական առաջարկներ ոլորտի աջակցության համար: 

Ֆինանսները տնտեսական զարգացման համար ծրագիր (FED), (ԱՄՆ ՄԶԳ)

Ի-Վի Քոնսալթինգը հանդիսանում է Cardno-ի տեղական ենթակապալառուն` ֆինանսների հասանելիության մեծացմանն ու ֆինանսական դիվերսիֆիկացմանն ուղղված 5 միլիոն ԱՄՆ  դոլար արժողությամբ հնգամյա ծրագրի իրականացման շրջանակներում:

«Մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանում» (CAPS) (ԱՄՆ ՄԶԳ)

Ի-Վի Քոնսալթինգը հանդիսացել է տեղական ենթակապալառու Նաթան ասոշիեյթսի համար: Վերջինս իրագործել է 17 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ մասնավոր հատվածի զարգացման ծրագիր:  Ծրագիրը նպատակաուղղված էր Հայաստանում զբոսաշրջության, ՏՏ, դեղագործական և ճարտարագիտական քլաստերների զարգացմանը: 

Սփյուռքի դերը օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՆ) ներգրավման գործում (ՀՌՌԿ, Եվրասիա հիմնադրամ, Կառնեգի կորպորացիա)

Վերլուծությունը դիտարկում է հայկական Սփյուռքի դերը Հայաստան օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (Սփյուռքի հետ կապակցված ՕՈՒՆ-երի) ներգրավման գործում 1994-2004թթ: 

Անդրազգային կորպորացիաների ներգրավումը Հայաստան

Նորվեգիայի միջազգային հարաբերությունների համալսարան (NUPI)

Զեկույցը վերլուծել է բարձր տեխնոլոգիաներ ունեցող առաջնակարգ անդրազգային կորպորացիաների արժեշղթերի միջազգայնացման օրինակները և սահմանել այն կարևորագույն գործոնները , որոնց շնորհիվ վերջիններս դարձան ՀուՄ ոլորտի բարձրակարգ վերամշակող առաջատարներ: Զեկույցում նաև տրվել են թիրախավորված կորպորացիաների ներգրավման համար առաջարկներ: 

 

Հայաստանի ՏՏ ոլորտի աճի մոդել

Հայաստանի ՏՏ ոլորտի այլընտրանքային սցենարները մշակվել են ոլորտի եկամուտների էկոնոմետրիկական մոդելներից ստացված արդյունքների հիման վրա: Զեկույցը ներառում է մի քանի երկրների օրինակների ուսումնասիրություններ և տրամադրում է Հայաստանի ՏՏ քլասթերի հետագա աճի համար քաղաքականության առաջարկներ: 

«Տնտեսության առաջնային ոլորտներում բարձրագույն կրթության պետական աջակցություն. միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և պահանջարկի կանխատեսում» (ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ)
Ելնելով տնտեսության գերակա ոլորտներին աջակցության հեռանկարներից և հիմնվելով միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության և հայկական իրականության հետ տարբեր մոտեցումների համադրման գնահատման վրա` մշակվել են բուհ-երի պետական ֆինանսավորման առաջարկներ: 
Իրականացվել է նաև գերակա ճյուղերում բուհ-երի շրջանավարտների և մասնագիտացումների  պահանջարկի գնահատում տասը տարվա կտրվածքով: 
 
«Հայաստանում բարձրագույն կրթության շրջանավարտների պահանջարկի և զբաղվածության վերաբերյալ ուսումնասիրություն, ուսանողական վարկերի պահանջարկի գնահատում» (Կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ)

Հիմնված լինելով շրջանավարտների հետազոտության և գործատուների հարցումների վրա` վերլուծվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների նկատմամբ պահանջարկն ու աշխատանքի ընդունման հեռանկարները: Վերլուծվել են նաև աշխատաշուկայի միտումներն ու տրվել պահանջարկի և առաջարկի հետագա զարգացման գնահատականները: Գնահատվել է ուսանողական վարկերի նկատմամբ պահանջարկը ֆինանսավորման տարբեր պայմանների դեպքում: Կառավարությունը նախաձեռնել է ուսանողական վարկերի ծրագիրը 2013 թվականին: 

Նոր սերնդի սինխրոտոն լույսի աղբյուրի բիզնես պլան և տնտեսական ազդեցության վերլուծություն (CANDLE հետազոտական կենտրոն)

Հայաստանում եզակի 3.5 սերնդի սինխրոտոն լույսի աղբյուրի տեղակայման համար մշակվել է ծրագիր և իրականացվել տնտեսական և սոցիալական ազդեցության համալիր վերլուծություն: Այս վերլուծության հիման վրա ՀՀ կառավարությունը ծրագրի իրագործումը սկսելու վերաբերյալ որոշում կայացրեց: 

Հայաստանի ազգային ինժեներական լաբորատորիայի (ANEL) ծրագիր

Մենք մշակել ենք բիզնես պլան` Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում մոտ 6 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ժամանակակից կրթական և հետազոտական լաբորատոր կենտրոնի հիմնադրման համար: Մենք իրականացրել ենք միջազգային լավագույն փորձի վերլուծություն, որի հիման վրա առաջարկել ենք համապատասխան գործառնական մոդել և ռազմավարություն: Ծրագիրն իրագործվեց 2012 թվականին: 

Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ (ընդունված` 2008 թ.)

ՀՀ Կառավարության խնդրանքով 2007 թվականի դեկտեմբերին Ի-վի-ն Հայաստան 2020 նախագծի և ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից հիմնադրված «Մրցունակ հայկական մասնավոր հատված» նախագծի հետ համատեղ մշակեցին ՀՀ Զբոսաշրջության ոլորտի ռազմավարության հայեցակարգը, որն ընդունվեց որպես ուղեցույց` Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի հետագա զարգացման համար: 

ՏՏ ոլորտի զարգացման հայեցակարգ (ընդունված 2008 թ.)

Ի-Վի Քոնսալթինգը կազմեց Հայաստանի ՏՏ ոլորտի զարգացումն արտացոլող հիմնական ցուցանիշների կանխատեսումը և մասնակցեց ոլորտի ռազմավարական նախաձեռնությունների մշակմանը: 

Հայաստանում նորարարության քաղաքականության հայեցակարգ (ընդունված` 2011թ.)

Հայեցակարգը մշակվել էր Ի-Վի Քոնսալթինգի կողմից` ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության պատվերով: Այն սահմանում է առանցքային սկզբունքներն ու գլխավոր նախաձեռնությունները ինտեգրված ռազմավարության շրջանակներում: 

Հայաստանի արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականություն

(Քաղաքականությունն ընդունվել է 2011 թ.)

2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը ձգտում էր փոխել իր տնտեսական քաղաքականությունը` աճը խթանելու առավել ակտիվ միջամտություններ որդեգրելու նպատակով: Այս փոփոխությամբ արձանագրվեց անկախ Հայաստանի քսանամյա պատմության մեջ տնտեսական քաղաքականության պարադիգմայի փոփոխություն: Ի-Վի Քոնսալթինգը ներգրավվել էր Համաշխարհային բանկի ֆինանսական աջակցությամբ: Մշակված արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականությունն ուրվագծեց կառավարության քաղաքականությունն առանցքային արդյունաբերական ոլորտների աջակցության հարցում, դրանք են` նպատակները, նախնական փուլի գերակայություններն ու կենտրոնացվածության ոլորտները, միջամտությունների հիմնական սկզբունքները և կազմակերպական կառուցվածքները: Համաձայն ռազմավարության` կառավարությունը պետք է ընդհանուր գործարար միջավայրի բարելավման նախաձեռնություններին զուգընթաց իրականացնի նաև ոլորտային զարգացման ռազմավարություններ: Միջամտությունները հիմնված են պետություն-մասնավոր ոլորտ գործընկերության մեխանիզմների վրա` հասցեագրելով  թիրախային ոլորտների արժեքային շղթաների բոլոր բաղադրիչները:

Արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության զարգացման ռազմավարություններն ու իրականացման ուղեցույցները (2012-2013թթ.)

Ի-Վի Քոնսալթինգն օժանդակել է ՀՀ կառավարությանը զարգացման ռազմավարությունների, կարճաժամկետ գործողությունների ծրագրի և գերակա ոլորտներում (Ճշգրիտ ճարտարագիտություն, գինեգործություն և կոնյակագործություն, դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ, ոսկերչություն, ադամանդագործություն և ժամագործություն, պահածոների արտադրություն, շշալցված ջուր և հյութեր, տեքստիլ և կաշվե ապրանքներ) կատարողականի վերահսկման և գնահատման համակարգի մշակման գործում: